Kognitívne funkcie

Človek je schopný vnímať okolitý svet, reagovať, pamätať si, chápať či riešiť rôzne úlohy vďaka kognitívnym funkciám, ktorých sídlom je mozog. Kognitívne funkcie predstavujú procesy prijímania a spracovania informácií z vonkajšieho i vnútorného prostredia, ako i následný výstup informácií v podobe expresívnych funkcií.

 

Ide o širokú škálu intelektuálnych a mentálnych schopností – receptívne funkcie (pociťovanie a vnímanie), pamäť a učeniepozornosť,schopnosť uvažovať a myslenieexekutívne funkcie (voľa, plánovanie, účelné konanie, sebakontrola, organizovanie, riešenie problémov) a expresívne funkcie (reč, písanie, gestá, manipulácia s predmetmi, výraz tváre).

kognitívne funkcie

 

Už deti vnímajú veci a javy v okolí, snažia a učia sa ich pomenovať, pochopiť a analyzovať, zapamätávajú si nové poznatky, rozvíja sa u nich logické a tvorivé myslenie. Kognitívne funkcie sa postupne zdokonaľujú pomocou rôznych úloh, výziev, cvičení, najlepšie formou hry, čo je pre deti najatraktívnejšia forma vzdelávania.

Hra je prirodzenou potrebou detí, preto jadro edukačného procesu v predprimárnom (MŠ) i primárnom vzdelávaní (1. stupeň ZŠ) predstavuje hra, ktorá je východiskom pre rozvíjanie kognitívnych funkcií dieťaťa ako i pre formovanie celej jeho osobnosti. Pri hre dochádza k mimoriadnemu sústredeniu, je motivačným prostriedkom pre aktivitu detí, vyvoláva radosť, nadšenie a okrem prehlbovania kognitívnych funkcií sa podieľa aj na rozvoji emocionálnej inteligencie.

Edukačná hra má presné pravidlá, vďaka ktorým si deti osvojujú a precvičujú myslenie, reč, pamäť, zmyslové vnímanie, fantáziu, logiku, pozornosť i ostatné kognitívne funkcie. Taktiež sa učia disciplíne, spravodlivosti a poriadku. Môže byť vykonávaná s jednotlivcom, so skupinou detí alebo v kolektíve. Je nevyhnutné, aby edukačná hra sledovala určený cieľ, ktorého zmyslom je upútať pozornosť, rozširovať a prehlbovať intelektuálne schopnosti detí a vštepiť im kladné charakterové vlastnosti. Čas strávený hrou nie je strateným časom, ale slúži na upevnenie vedomostí, zručností a na spríjemnenie času spojené so vzdelávaním zábavnou formou a citové uspokojenie. Je dôležité, aby edukačná úloha bola primeraná veku dieťaťa. Ak je hra príliš ťažká a dieťa ju nedokáže splniť, stráca o ňu záujem. Rovnako, ak je hra príliš jednoduchá, nemá pre dieťa zmysel. Pravidlá regulujú hru a tvoria z nej komplexný, logicky usporiadaný a zmysluplný celok. Majú byť stručné, presné a jasné. Potrebné je dieťa hrou zaujať a motivovať. Zmyslom rozvoja kognitívnych funkcií je rozšírenie tvorivosti, humanizmu a motivácie človeka pre život.

Vzdelávanie pomocou hier predstavuje prirodzenú, kvalitnú a príťažlivú formu edukácie. Hry sa podieľajú na komplexnom kognitívnom vývine detí. Netreba zabúdať, že dôležité je aj vyhodnotiť splnenie edukačnej úlohy a následné ocenenie J

Hry na podporu kognitívnych funkcií sa nevyužívajú iba u detí. Častokrát sú využívané aj dospelými, ktorí si chcú zlepšovať svoje rozumové schopnosti, zdokonaľovať logické myslenie a ,ľudovo povedané, udržiavať sa mentálne fit. Bežne si dôležitosť, komplexnosť a vzájomnú prepojenosť kognitívnych funkcií ani neuvedomujeme. Až pri ich poškodení sa ukáže, aké sú dôležité pre každodenný život, čo má následne vplyv nielen na život poškodeného jedinca, ale i na rodinu a jeho okolie. Narušenie kognitívnych funkcií má výrazný vplyv na kvalitu života, dochádza k obmedzeniu samostatnosti a každodenných aktivít, narušeniu sociálnych vzťahov, problémom s výkonom zamestnania i strate schopnosti viesť motorové vozidlo.

 

Logické hry majú tak svoje miesto aj v podpornej terapii ako kognitívna rehabilitácia u ľudí s poruchou týchto funkcií, či už u psychiatrických alebo neurologických pacientov (demencia, depresia, schizofrénia, nadužívanie psychoaktívnych látok, sclerosis multiplex, kraniocerebrálne traumy). U pacientov vedie opakovaný kognitívny tréning k zlepšovaniu pretrvávajúcich deficitov.  Úlohy kognitívneho tréningu zahrňujú čítanie dennej tlače, riešenie hlavolamov, lúštenie krížoviek, spoločenské hry alebo počítačové programy určené na kognitívny tréning. Aj u dospelých je významný individuálny prístup a pozitívna motivácia k zlepšeniam :)

Copyright 2016 - 2019 © Hlavolamy CUTS